System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdyni – Pracownia 2022 r.

System Aktywizacji Społeczno–Zawodowej w Gdyni – projekt w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Projekt partnerski – Liderem projektu jest Gmina Miasta Gdyni, a Partnerami Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Lider projektu powierzył realizację projektu w swoim imieniu – Laboratorium Innowacji Społecznych.

Projekt skierowany jest do 622 osób (383K, 279M) lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa i zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym przez realizację ścieżki reintegracji z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społeczno – zawodowym i edukacyjnym. Budżet projektu – 9.224.411,46 zł (kwota dofinansowania – 7.840.749,74 zł), w tym budżet dla FG – 3.213.269,40 zł (kwota dofinansowania dla FG – 2.897.829,40 zł). Planowany okres realizacji projektu zgodnie z wnioskiem: 01.12.2016 r. – 30.09.2022 r. W miesiącu lutym 2017 r. zostanie zawarta umowa o dofinansowanie projektu.

Do projektu zapraszamy:

  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek art. 7 ww. ustawy,
  • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,
  • osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,
  • osoby korzystające z PO PŻ,
  • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (PDF, 240 KB).

Fundusze Europejskie, Program Regionalny

logo Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

logo Unia Europejska, Europejski Fundusz Społeczny