Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy 2020


Nazwa programu:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Numer i nazwa Działania:

2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Lider:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Partnerzy:

 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
 • Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych

Termin realizacji

1.02.2018 r. – 31.01.2020 r.

Opis projektu:

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie wśród co najmniej 100 000 pracodawców na terenie całego kraju, we współpracy z partnerami społecznymi modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Projekt jest spójny z celem szczegółowym nr 2 PO WER: Podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zasadniczymi komponentami opracowanego modelu wsparcia będą:

 • dokument strategiczny „Mapa drogowa wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”,
 • narzędzia operacyjne wspomagające pracodawców w organizacji środowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, w tym:
 • 4 poradniki nt. dostosowania środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową i intelektualną,
 • interaktywne, mobilne narzędzie do oceny możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych – Rozkład jazdy,
 • 4 warianty wirtualnego środowiska pracy dostosowanego do osób niepełnosprawnych w zależności od rodzaju niepełnosprawności,
 • interaktywny program wykorzystujący techniki rzeczywistości wirtualnej (VR) do tworzenia optymalnego środowiska pracy biurowej,
 • utworzenie na bazie istniejących instytucji i struktur regionalnych, sieci podmiotów zaangażowanych we wspomaganie pracodawców w dostosowywaniu środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu przewiduje się przeprowadzenie analizy występujących obecnie w Polsce rozwiązań i instrumentów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, diagnozy barier i potrzeb w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz przeglądu dobrych praktyk z zakresu kształtowania bezpiecznego i odpowiedniego środowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Na podstawie wyników tych działań opracowane zostaną rekomendacje do modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Pilotażowa wersja modelu zostanie poddana testowaniu z udziałem 30 pracodawców z uwzględnieniem zróżnicowania gospodarczego, terytorialnego, wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju niepełnosprawności.

Opracowany model wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy będzie szeroko upowszechniony podczas 15 konferencji regionalnych i konferencji podsumowującej w województwie mazowieckim oraz indywidualnych i grupowych spotkań informacyjno-doradczych dla pracodawców, a także poprzez upowszechnienie materiałów informacyjnych przy wykorzystaniu Internetu i mediów społecznościowych oraz upowszechnienie publikacji w pismach specjalistycznych/branżowych ukierunkowanych na środowiska pracodawców i osób niepełnosprawnych. Zakładana liczba docelowych odbiorców wszystkich działań upowszechniających wynosi co najmniej 100 000 pracodawców.

Źródło finansowania:

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 206 022,65 zł, w tym:

 • ze środków europejskich – 3 544 835,88 zł (84,28%),
 • ze środków dotacji celowej – 661 186,77 zł, (15,72%).

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie nr POWR.02.06.00-00-0054/17-00 z dnia 26.02.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.