Centra Integracja

 

Uścisk dłoni pomiędzy pracodawcą a kobietą poruszająca się na wózku inwalidzkim

Już od kilkunastu lat (od 2003 r.) łączymy pracodawców poszukujących pracowników z niepełnosprawnością z kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Centra Integracja to doświadczony zespół trenerów pracy, doradców zawodowych i socjalnych oraz ekspertów różnych dziedzin. Prowadzimy własną, sprawdzoną bazę ofert i kandydatów do pracy. Wspieramy, doradzamy i aktywizujemy.

napis w kółku: jesteśmy w 3 miastach w Polsce

udzieliliśmy około 12 tys. porad socjalno-prawnych

wsparliśmy ok. 350 osób z zakresu aktywizacji zawodowej

 

Dla pracodawcy

 

Budynek Centrum Integracja w GdyniInformacja o dofinansowaniach – Pamiętaj, że zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, zyskujesz nie tylko świetnego pracownika. Sprawdź, czy przysługują ci dofinansowania do jego wynagrodzenia oraz na przystosowanie i wyposażenie stanowiska pracy. Informacja o przepisach – Z nami zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością staje się proste. Nie musisz obawiać się skomplikowanych przepisów. Tłumaczymy zawiłości prawne Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Kodeksu pracy. Nasz doradca w prosty sposób wytłumaczy, jak krok po kroku przejść przez wszystkie etapy związane z zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością. Sprawdzeni kandydaci – Nasi kandydaci przechodzą pełną ścieżkę doradztwa zawodowego. Uczestniczą w organizowanych przez nas szkoleniach i kursach. Korzystają z konsultacji psychologicznych, prawnych i z zakresu doradztwa socjalnego. Organizujemy spotkania ze specjalistami, aby jak najlepiej przygotować kandydatów do pracy. Spośród zgłaszających się do nas kandydatów pracodawcom rekomendujemy tylko tych, którzy pomyślnie przeszli całą ścieżkę doradczą i uzyskali naszą pozytywną ocenę. Zindywidualizowana pomoc – Doradzamy, jak zoptymalizować koszty zatrudnienia i zdobyć najkorzystniejsze dla firmy dofinansowanie. Tłumaczymy, jakie dofinansowanie można uzyskać w PFRON, a jakie w jednostce wyznaczonej przez starostę. Zobacz naszą ofertę dla pracodawców

 

 

Dla kandydata

Pracowniczka Centrum Integracja pomaga beneficjentce napisać CVPrzyjdź lub zadzwoń do jednego z naszych Centrów Integracja i przekonaj się, że poszukiwanie pracy nie musi być trudne. Nasi doświadczeni i wykwalifikowani doradcy pomogą ustalić ścieżkę kariery zawodowej lub zaproponują najlepszą możliwość przekwalifikowania się i zdobycia nowych umiejętności. Korzystając z pomocy Centrów Integracja, masz dostęp do bazy ofert pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz szansę na udział w rekrutacjach prowadzonych w całym kraju. Jeśli chciałbyś podjąć pracę, ale boisz się, że nie jesteś jeszcze gotowy, przyjdź do nas. W Centrach Integracja uzyskasz poradę specjalistów:

  • psychologa – pomoże ci w przełamaniu barier w podjęciu pracy, poprawie samooceny i motywacji,
  • prawnika – dowiesz się wszystkiego na temat przepisów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnością, ulg, świadczeń, rent oraz przepisów z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności bądź niezdolności do pracy.

 

Warsztaty prowadzone w Centrum Integracja w Krakowie (otwórz większe zdjęcie)Możemy umówić cię na konsultacje z rehabilitantem, dietetykiem albo wizażystką. W ramach naszych działań możemy skierować cię na kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje, np.: kursy komputerowe z zakresu obsługi pakietu Microsoft Office, obsługi programów graficznych, pozycjonowania stron, księgowości, kadr i płac, archiwizacji, pracy biurowej, a także kursy florystyki lub obsługi wózków widłowych. Warto z nami współpracować! Regularnie kontaktując się z nami, uzyskasz dostęp do najbardziej aktualnych ofert pracy oraz wsparcie specjalistów INTEGRACJI. Oprócz aktywizacji zawodowej Centra Integracja pełnią funkcję informacyjną.

 

 

 

Aktualnie realizowane projekty

Włącz się – LA CAIXA

W projekcie mogą wziąć udział osoby z grup defaworyzowanych społecznie, w tym z niepełnosprawnością, bez względu na jej rodzaj i stopień. Wiek – od 16 do 60 (kobiety) i 65 lat (mężczyźni). Osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt „Włącz się” zainicjowany przez hiszpańską Fundację „La Caixa”.

Aktywnie zdobywam pracę

Termin realizacji projektu: 01.04.2022 – 31.03.2025

Wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) na rynek pracy poprzez aktywizację zawodową. Podjęcie zatrudnienia przez min. 36% beneficjentów projektu (BO). Zwiększenie szans OzN na rynku pracy poprzez organizację zintegrowanych działań.

Działania zaplanowane w projekcie będą skierowane do osób w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów, którzy w procesie poszukiwania pracy potrzebują wsparcia takich specjalistów jak: doradca zawodowy czy pośrednik pracy.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

doradztwa zawodowego
pośrednictwa pracy
poradnictwa psychologicznego
konsultacji specjalistycznych
spotkań aktywnego poszukiwania pracy
warsztatów aktywizacji zawodowej
spotkań z pracodawcą
szkoleń zawodowych
staży zawodowych

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni – sprawni w pracy

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Celem projektu jest wejście osób z niepełnosprawnością (OzN) poprzez organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia OzN na rynek pracy. Aktywizacja zawodowa OzN nastąpi z wykorzystaniem portalu internetowego sprawniwpracy.com, który jest dostępny dla osób z różnymi dysfunkcjami, pełnego informacji o procesie rekrutacji, uprawnieniach i korzyściach z tytułu zatrudniania OzN.

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Osoby niepełnosprawne z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności również mogą być uczestnikami projektu jednak ich całkowita liczba może stanowić nie więcej niż 20% ogółu beneficjentów. Beneficjentami Ostatecznymi projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do projektu nie są zatrudnione.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

•             doradztwa zawodowego

•             pośrednictwa pracy

•             poradnictwa psychologicznego

•             konsultacji specjalistycznych

•             spotkań aktywnego poszukiwania pracy

•             spotkań z pracodawcą

Poprzez realizację zadania zapewnimy niepełnosprawnym beneficjentom podniesienie umiejętności aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy, umożliwimy wzrost kompetencji zawodowych i interpersonalnych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Ogólnopolski Informator dla Osób Niepełnosprawnych II

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Celem zadania jest zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie tej grupie osób dostępu do profesjonalnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego, społeczno-prawnego oraz z zakresu przysługujących im uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej.

Projekt obejmuje szeroki zakres poradnictwa dla osób niepełnosprawnych (ON) i na rzecz osób niepełnosprawnych.

Projekt zapewnia dostęp do poradnictwa:

•             prawno-socjalnego w zakresie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej;

•             indywidualne poradnictwo prawne;

•             poradnictwo psychologiczne.

Działania informacyjno-poradnicze świadczone przez odpowiednio przygotowany i doświadczony personel pozwolą na zapobieganie marginalizacji społecznej uczestników projektu. Informacje dotyczące porad w systemie wsparcia, prawa pracy, ulg i uprawnień przyczynią się do wykorzystywania własnego potencjału w procesie rozwiązywania problemów życiowych.

Centra realizujące projekt: CI Gdynia, CI Warszawa, CI Zielona Góra.

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapytaj doradcę III

Termin realizacji projektu: 01.04.2021 – 31.03.2024

Podstawowym celem planowanych działań jest zwiększenie dostępu do bezpłatnego poradnictwa osobom w szczególnej sytuacji – osobom z niepełnosprawnościami i osobom działającym w imieniu osób niepełnosprawnych.

Cel ten będzie realizowany poprzez udostępnienie na portalu niepełnosprawni.pl, z którego korzystają adresaci projektu, możliwości zadawania pytań (z zakresu uprawnień i przywilejów socjalnych, edukacji, rehabilitacji, pomoc prawna w zakresie spraw rodzinnych, spadkowych, odszkodowawczych, zatrudnieniowych itp.) i uzyskiwania w krótkim terminie odpowiedzi na nie, a także umożliwienie kontaktu ze specjalistami (prawnicy) podczas dyżurów w terenowych placówkach (Gdynia, Warszawa, Zielona Góra).

Chcesz zadać pytanie? – kliknij na „zapytaj doradcę”

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Sprawni Niepełnosprawni – Centrum Integracja

Termin realizacji projektu: 01.12.2021 – 30.11.2024

Działania projektu kierowane są do mieszkańców Miasta Stołecznego Warszawy – osób z niepełnosprawnością (OzN) – oraz (jako odbiorcy pośredni) ich otoczenia (osób bliskich, rodzin, dzieci i młodzieży, pracodawców, pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych itd.). Naszymi beneficjentami mogą być wszystkie osoby z niepełnosprawnością bez względu na stopień i przyczynę niepełnosprawności. Działania, których celem jest aktywizacja zawodowa OzN skierowane są do mieszkańców Warszawy będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu uczestnikom projektu zapewniamy wsparcie w zakresie, m.in.:

doradztwa zawodowego
pośrednictwa pracy
poradnictwa psychologicznego
spotkania grupowe „Czwartki z pracą w Integracji”
poradnictwa socjalno-prawnego
warsztatów tematycznych psychologa
spotkań tematycznych prawno-socjalnych
szkoleń zawodowych

Projekt realizowany przez Centrum Integracja w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod nr 22 831 85 82 lub zapraszamy do naszego Centrum mieszczącego się przy ul. Dzielnej 1 w Warszawie.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 

Gdzie nas znajdziesz?

 

 

ul. Traugutta 2
81-388 Gdynia
tel.: 505 606 776, 570 066 306
e-mail: gdynia@old.integracja.org

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

 

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

 

 

ul. Dzielna 1
00-162 Warszawa

 

tel.: 22 831 85 82, 570 066 506, 570 066 806
fax.: 22 635 11 82
e-mail: warszawa@old.integracja.org

 

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00

 

 

 

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

 

 

ul. Kościelna  2
65-064 Zielona Góra
tel.: 570 066 206
e-mail: zielonagora@old.integracja.org

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek 08:00 do 16:00

 

 

 

Pracownicy Centrum Integracja w Warszawie

 

 

 

Partnerzy Centrów Integracja

 

 

nowe logo PFRON

 

 

 

efs

 

 

 

Logo Warszawy

 

 

 

Logo Gdyni

 

 

 

Logo Krakowa

 

 

 

Logo Zielonej Góry

 

 

 

logo Philip Morris

 

 

 

firmy mondial

 

 

 

la caixa

 

 

 

port gdynia logo

 

 

 

Zapoznaj się z naszymi publikacjami: