WŁĄCZNIK – najnowsza publikacja Integracji, przygotowana we współpracy ze Skanska – promuje architekturę uniwersalną, by zwiększyć dostępność przestrzeni publicznych i miejsc pracy

SWITCH – the latest publication of Integracja Foundation, prepared in cooperation with Skanska – promotes universal design to increase the accessibility of public spaces and workplaces.


Współczesne projektowanie musi uwzględniać potrzeby wszystkich użytkowników, włączając ich we wspólną, demokratyczną przestrzeń. WŁĄCZNIK to jedyna w Polsce publikacja dla architektów, która wykracza poza określone prawem minima i krok po kroku przybliża projektowanie uniwersalne, ułatwiając spełnienie wymagań powszechnej dostępności.

Kamil Kowalski, doświadczony projektant i audytor dostępności architektonicznej, w 10 rozdziałach przeprowadza czytelnika przez proces projektowania dostępnego – od położenia obiektu i jego relacji z otoczeniem, przez tworzenie przyjaznych przestrzeni wspólnych, po szczegółowe parametry urządzeń ułatwiających poruszanie się różnych grup użytkowników, w tym osób z różnymi niepełno sprawnościami.

Wydawnictwo jest wynikiem syntezy wymagań określonych w normie ISO 21542:2011, ADA Standards for Accessible Design i polskich przepisów, określonych w ustawie Prawo budowlane.

Publikacja jest bezpłatna.


Contemporary design has to take into account the needs of all users, including them in a common, democratic space. The switch is the only publication in Poland for architects that goes beyond the legal minimum and step by step introduces universal designing, making it easier to meet common accessibility requirements.

Kamil Kowalski, an experienced designer and the auditor of architectural accessibility, in 10 chapters guides the reader through accessible designing – from the location of the object and its relation with the environment, through the creation of friendly common spaces, to the detailed parameters of devices which simplify moving around of various groups of people, including people with disabilities.

The publishing house is the result of a synthesis of the requirements set out in the standard ISO21542:2011, ADA Standards for Accessible Design and Polish regulations specified in the Construction Law.

The publication is free.

Autor: Kamil Kowalski

Wydawca/ Publisher:

logo Integracja

Partner:

logo Skanska

Opracowanie graficzne/
Graphical layout:

logo Takie Pany